Förändringsledning & värdedriven utveckling

Vi tror på en förändringsledning som är värdedriven både ur företag- & individperspektiv

Företagets önskade förändring blir långsiktigt en framgång när det finns ett tydligt samspel mellan önskad förändring, kultur, individens värderingar och prestation.

Vi hjälper er att definiera er långsiktiga ambition och att nå resultat i arbetet från strategi till operation. Men framför allt önskar vi vara en värdefull partner på er förändringsresa.

Det finns ett uttryck som säger att ”Culture beats Strategy”. Det stämmer i den mening att företagskulturen är avgörande för att lyckas genomföra en strategi. Samtidigt är strategier en förutsättning för att skapa en effektiv och positiv kultur. Att få ihop kultur och strategi är lönsamhet. Vi hjälper organisationer att genomföra beslutade förändringar och att utvecklas i önskad riktning. Syftet varierar men ytterst handlar det om att prestera så goda resultat som möjligt utifrån de förutsättningar som finns och de värderingar organisationen önskar efterleva.

Strategiarbete handlar inte om kortsiktiga lösningar och är inte ett statiskt arbete som sker ett par gånger om året. Resultatet syns i en tydlig och levande process och i förverkligande av beslut. Det är motiverade medarbetare som tillsammans gör det möjligt.

Förändring är ofta utmanande. Många tycker om förändring men det är få som vill förändras. En förändring som är genomgripande innebär behov av att se saker på nya sätt eller annorlunda uttryckt, ett behov av att förändras. Ett förbättringsarbete för någon är ett förändringsarbete för någon annan. Som ledare i förändring behöver vi förstå detta.

En värdedriven förändring utgår från viktiga värden och värderingar från alla som är involverade. Företagets strategi och önskade kultur behöver på tillräckligt hög nivå harmoniera med något som är viktigt för individen för att hen ska vilja prestera i linje med verksamhetens mål. Ledningens engagemang är avgörande för verkligt genomslag. Mandat och resurser är andra viktiga förutsättningar. Vi tror på ”ett bättre sätt” att driva förändring. Ett sätt där alla är med och leder. Låt oss träffas och diskutera er förändringsresa.

charles-deluvio-rRWiVQzLm7k-unsplash
Scroll to Top